JAPAN

Endo Shoji
OSAKA
NISHIKU
MATSUO INTERNATIONAL

2-20 KITAHORIE 2-CHOME
Collections Available
Boutique, Couture, Amalia

 

Hatsuko Endo Shoji
1-7-5 ginza, Chuo-Ku
Tokyo, Japan
0335386043